Административни услуги, предоставяни от училището

 1. Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги – ТУК
 2. Информация по предоставянето на услугите и образци на заявления по предоставянето на услугите
 • издаване на диплома за средно образование – ТУК
 • издаване на дубликат на диплома за средно  образование –    заявление
 • издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
 • издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
 • издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – ТУК ,   Заявление
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – ТУК
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – ТУК,   Заявление
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – ТУК
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава  – ТУК