Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

02 Юли 2021

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 първокласници са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

С включването в обучения на всички първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Обученията са насочени и към по-големите ученици, които са изпитали затруднения при преминаване към ОРЕС, като целта е да придобият основни дигитални умения за работа с електронни образователни платформи. Тук са включени и ученици от уязвими групи, такива с майчин език, различен от българския, и тези с родители без компютърна грамотност.

Провеждат се и краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение. До момента са сформирани 1526 групи с 6635 педагогически специалисти, 5569 от които вече са придобили сертификати за успешно преминат курс на обучение и са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние; оценяване постиженията на учениците при синхронно обучение от разстояние; обработка на данни, презентации и др. в рамките на учебния процес, както и в работа с оборудване.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

www.eufunds.bg