Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

ОБЯВА
конкурс за осъществяване на извънкласни дейности 97. СУ „Братя Миладинови”, Люлин-5
На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и във връзка с изтичане срока на сключените договори и изпълнение на решение на Педагогическия съвет на 97. СУ „Братя Миладинови” с протокол № 4 / 04.10.2022г. за определяне на извънкласни дейности за учебната 2022 / 2023 година
ОБЯВЯВАМ НОВ КОНКУРС за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 97 СУ ....
подробности за конкурса - ТУК
документи - Заявление, приложение1, приложение2
--------
Протокол комисия ; Заповед за извънкласни дейности


Предварителни обявления

Обявление за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови”
по проект „София избира Децата“ – създаване на съвременни училищни тоалетни“ ”
Документация... тук

Обявление за процедура за набиране на предложения
за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Процедура ... тук


На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Решение № 1 / 26.06.2018 за откриване на
обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП
процедура на пряко договаряне с предмет „Авариен ремонт на покрив и класни стаи на 97-мо СУ „Братя Миладинови“ – гр. София“
Решение за откриване на процедура - тук

Открити процедури по ЗОП
Обява за събиране на оферти за поръчка 05440-2022-0001 „Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови” по годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища беше публикуван на 08 август 2022 на сайта за електронни обществани поръчки/ЦАИС ЕОП/ на адрес https://app.eop.bg/today/231491

Обява за събиране на оферти за поръчка 05440-2022-0002 „Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови” по проект „София избира Децата“ – създаване на съвременни училищни тоалетни беше публикуван на 13 юли 2021 на сайта за електронни обществани поръчки/ЦАИС ЕОП/ на адрес https://app.eop.bg/today/232164

Публични покани
Обява за събиране на оферти за поръчка 05440-2021-0001 ... ТУК

Покана за подаване на оферти