Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

Предварителни обявления

Обявление за процедура за набиране на предложения
за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Процедура ... тук


На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Решение № 1 / 26.06.2018 за откриване на
обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП
процедура на пряко договаряне с предмет „Авариен ремонт на покрив и класни стаи на 97-мо СУ „Братя Миладинови“ – гр. София“
Решение за откриване на процедура - тук

Открити процедури по ЗОП

Публични покани

Покана за подаване на оферти