Административни услуги, предоставяни от училището

 1. Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги ТУК

 В горния списък са описани подробно процедурите за  следните административни услуги:

 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  процедура за преместване  на ученици   и Заявление
 • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
 • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
 • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
 • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
 • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

2. Информация по предоставянето на услугите и образци на заявления по предоставянето на услугите

 • издаване на диплома за средно образование – ТУК
 • издаване на дубликат на диплома за средно  образование –    заявление
 • издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
 • издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
 • издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – ТУК ,   Заявление
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – ТУК
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – ТУК,   Заявление
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите – ТУК
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава  – ТУК